PLENDE
Compliance Partners to unikalna jakość
w świadczeniu usług doradztwa prawnego. Zapewniamy wszechstronne wsparcie przedsiębiorcom w osiąganiu ambitnych celów.
CP Investments to efektywne pozyskiwanie finansowania oraz doradztwo finansowe w transakcjach fuzji i przejęć. Wspieramy każdy etap transakcyjny oraz zapewniamy sprawne jej przeprowadzenie.

AKTUALNOŚCI

Wygrane postępowanie w sprawie zwrotu VAT z dostaw paliwa – udowodnienie dobrej wiary

Z przyjemnością informujemy, że kolejny podmiot z branży transportowej wspierany przez doradców podatkowych Compliance Partners wygrał postępowanie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług w związku z kwestionowanymi przez organ podatkowy dostawami paliwa.

Zespół Compliance Partners z dużym optymizmem rozpoczął pracę w 2018 r. Przyczyniła się do tego wygrana przed organem podatkowym, który kwestionował prawo Klienta do odliczenia podatku VAT (podatku naliczonego), zarzucając mu niezachowanie należytej staranności przy dokonywaniu transakcji. Przedstawione przez nas w sprawie, dotyczącej zakupów paliwa (oleju napędowego) przez naszego Klienta, dokumenty, analizy i argumentacja prawna przekonały organ podatkowy II instancji, który podzielił w całości nasze stanowisko i ostatecznie uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie w sprawie. W efekcie naszych działań, Klient zachował pełne prawo do odliczenia VAT.

W chwili obecnej wiele się mówi o konieczności uszczelnienia systemu podatku VAT: o oszustwach w VAT, karuzelach podatkowych, nierzetelnych fakturach, upowszechnieniu obowiązku składania plików JPK, zmianach w administracji skarbowej, w tym utworzeniu wyspecjalizowanych urzędów celno-skarbowych, planach wprowadzenia split payment (podzielonej płatności). Fiskus podejmuje szereg działań mających zmniejszyć tzw. lukę w VAT. Niestety działania organów podatkowych nader często uderzają w podatników, którzy z oszustwami w VAT nie mają nic wspólnego.

Do naszej kancelarii często trafiają sprawy postępowań podatkowych w zakresie VAT, w których organ podatkowy stwierdza, że transakcje dokonywane przez Klienta były częścią oszustwa podatkowego, a Klient nie zachował należytej staranności przy dokonywaniu tych transakcji. Konsekwencją stanowiska organu podatkowego jest pozbawienie podatnika prawa do odliczenia podatku VAT (podatku naliczonego) związanego z tymi transakcjami. Dyskusja ze stanowiskiem organów podatkowych nie jest łatwa, ale – jak to napisaliśmy na wstępie – jest możliwa i przy odpowiednim poprowadzeniu sprawy, może się ona zakończyć pełnym sukcesem Klienta.

O co w tym wszystkim chodzi…

System podatku VAT (podatku od towarów i usług), jest niestety wykorzystywany do popełniania szeregu oszustw podatkowych. Oszustwa te wiążą się często z organizowaniem łańcucha fikcyjnych podmiotów, pełniących w tym łańcuchu różne role. Na te fikcyjne podmioty wystawiane są faktury, które nie dokumentują rzeczywistych transakcji. Rzeczywisty obieg towarów jest oderwany od takiego fikcyjnego „obrotu fakturowego”. Oszustwo może przybierać formę tzw. karuzeli podatkowej. Celem oszustwa jest zaniżenie podatku VAT do zapłaty lub jego wyłudzenie z budżetu państwa.

Towary związane z dokonywaniem oszustw podatkowych trafiają jednak na rynek – częstokroć poprzez podmioty, które „z zewnątrz” wyglądają jak normalnie działające firmy. Podatnicy mogą mieć pecha i mogą dokonać zakupu właśnie od takich firm.

I tu zaczyna się problem…

W prowadzonych kontrolach podatkowych i postępowaniach podatkowych organy podatkowe ustalają łańcuch transakcji, wykazują, że doszło do oszustwa podatkowego w VAT, wskazują, że określone podmioty były fikcyjne, w istocie nie prowadziły działalności gospodarczej, a w konsekwencji fikcyjne były także faktury wystawione przez te podmioty/na te podmioty. Organy podatkowe, dokonując takich ustaleń w odniesieniu do wcześniejszych etapów obrotu, niejako z automatu włączają do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za oszustwo podatkowe także końcowych nabywców towarów, które były związane z oszustwem. I w takim przypadku kłopoty z fiskusem może mieć zwykły podatnik, który kupił taki towar, nie orientując się, że na wcześniejszym etapie obrotu dochodziło do jakichś nieprawidłowości.

Organy podatkowe kwestionują prawo podatników do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem towarów wykorzystywanych przy dokonywaniu oszustw w VAT na wcześniejszych etapach obrotu. Często nie zaprzeczają, że towar rzeczywiście został dostarczony do podatnika, że podatnik rzeczywiście go odebrał. Ale wskazują, że podmiot, który w fakturze został wskazany jako sprzedawca, był fikcyjny, a zatem całą transakcję należy uznać za taką.

Jako podstawę pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego, organy podatkowe wskazują m.in. art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT (o podatku od towarów i usług). Zgodnie z tym przepisem, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury, gdy stwierdzają one czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności.

Tymczasem…

Taki swego rodzaju automatyzm w działaniach organów podatkowych (skoro na wcześniejszych etapach obrotu dochodziło do nieprawidłowości, zatem co do zasady odpowiedzialnością należy obciążyć także końcowego nabywcę) jest jednak niedopuszczalny. Argumentów do obrony dostarcza tu głównie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), a także orzecznictwo polskich sądów administracyjnych, nawiązujących do dorobku ww. Trybunału. A z orzecznictwa tego wynika jednoznacznie: nie można pozbawić prawa do odliczenia podatku VAT podmiotu, który pozostawał w dobrej wierze dokonując transakcji zakupu.

Przykładowo z wyroku TSUE z 21.06.2012 r. w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11, wynika, że w sytuacji gdy podatnik VAT nie wiedział i nie mógł wiedzieć, że w ramach transakcji jego kontrahent dopuścił się przestępstwa w postaci wyłudzenia podatku VAT (a więc zachowywał dobrą wiarę), to odebranie takiemu podatnikowi prawa odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych od tego kontrahenta uznać należy za niedopuszczalne. Dla ustalenia czy podatnik nie mógł wiedzieć, iż kontrahent dopuszcza się przestępstwa polegającego na wyłudzeniu podatku VAT, istotna jest ocena zachowania podatnika w konkretnym zindywidualizowanym stanie faktycznym, w szczególności co do jego świadomości w zakresie wyłudzenia podatku przez kontrahenta.

Decyzje organów podatkowych są bardzo rozbudowane w części dotyczącej wcześniejszych etapów obrotu, na których dochodziło do nieprawidłowości, natomiast są bardzo lakoniczne w odniesieniu do transakcji zakupu dokonanych przez podatnika. Ustalenia dotyczące dobrej wiary podatnika są dalece niewystarczające, a stwierdzone w sprawie okoliczności są bezpodstawnie interpretowane na niekorzyść podatnika. W rezultacie organy podatkowe kwestionują prawo podatnika do odliczenia VAT.

Dlatego też bardzo ważne jest dopilnowanie w toczących się sprawach, aby kwestia dobrej wiary podatnika została właściwie przebadana. Błędy w tym zakresie wiążą się z negatywnymi konsekwencjami. Nasze doświadczenie jednoznacznie wskazuje, jak ważne jest umiejętne reprezentowanie Klientów w takich postępowaniach, przedstawianie właściwych dowodów, analiz i argumentacji czy uczestnictwo w przesłuchaniach świadków.

Wspomniany na wstępie sukces w sprawie naszego Klienta był możliwy dzięki współpracy w ramach naszego zespołu – radców prawnych i doradców podatkowych – posiadających wieloletnie doświadczenie w zastępowaniu Klientów w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe, a także doświadczenie w pracy w organach podatkowych.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami podatkowymi.